Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

   hatályos: 2020.10.23

A www.tangoeskes.hu  URL  címen  üzemelő  internetes  portál  (a  továbbiakban:  Portál) üzemeltetője a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  (Székhely: 1083 Budapest, Baross utca 119. a. ép.; Cégjegyzékszám:01-09-305629; adószám:26169172-2-42; képv.: Som Vilmos ügyvezető; e-mail: [email protected]; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek megfelelően.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
 1. A Felhasználók, akik a Portál valamely Szolgáltatását igénybe veszik, amelynek során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. 
 1. A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.tangoeskes.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

A kezelt adatok köre

5. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

6. A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

– a Felhasználó személyneve;

-a Felhasználó személynevéhez rendelt e-mail cím

Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

6.1. A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat (a Felhasználó vezeték- és keresztneve, , e-mail címe) rögzít és kezel, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A Szolgáltató hírlevelére való feliratkozás (feliratkozás) a Portálon egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A feliratkozás során a személyes adatok Szolgáltató általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Felhasználó felelős.

6.2. A Portál meglátogatása során a Portál szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszer-adminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol (automatikusan rögzítésre kerülő adatok). Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Portálon a Felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Portál eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Portál látogatottságára, illetve a Portál eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvényben kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

 1. A Szolgáltató a Portálon ismertetett sétaszolgáltatási tevékenységével (statisztikai besorolása: TEÁOR 82.30 Kulturális programszervezés) szoros összefüggésben, a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:
 1. Felhasználó azonosítása;
 2. Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása;
 1. ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés;
 1. az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése;
 2. Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, melyekhez a Felhasználó a Portálon való feliratkozással kifejezetten hozzájárult;
 1. Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére;
 1. Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó e-mail címére,
 1. Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése;

i)     piackutatás.

Hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A 7./e) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Portálon a 6.1. pontban írottak szerint szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával, ami a hozzájárulás visszavonásának minősül. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot. A leiratkozás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A 7./e) pont nem foglalja magában a fenti 7./f. pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető Szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az Adatkezelési Szabályzat módosításával kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja

8. A Szolgáltató általi adatkezelés jogalapja egyrészt az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély. 

 1. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, kijelenti, hogy a Szolgáltatónak a Portálon ismertetett tevékenységével (7.pont) tisztában van és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez. A Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező. A Felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az adatkezelő személye

10. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás?

Az adatkezelés időtartama

11. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Felhasználó hírlevélről történő leiratkozásáig (7.pont) kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

12. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

13. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 1. személyes adatai helyesbítését;
 2. személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Tájékoztatáshoz való jog: Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól a személyes adatainak kezeléséről. A kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (de maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában tájékoztatást kap Szolgáltatótól kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Zároláshoz való jog: (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): Felhasználó kérheti, hogy törlés helyett zárolják az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény felderítése), amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törléshez /elfeledtetéshez/való jog: (kötelező adatkezelés esetének kivételével): Felhasználó kérheti, hogy töröljék  személyes adatait, a GDPR 17. cikk a)-f) pontjában foglalt esetek valamelyike fennáll (pl. az adatkezelés célja megszűnt).

14. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat az Infotv. 22.§ alapján a Szolgáltatóval szemben, a személyes adatok védelme megsértése esetén; továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatok biztonsága

15. A Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat a Szolgáltató védett szerveren őrzi. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

16. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

17. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

18. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

19. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat  módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása -eltérő rendelkezés hiányában- a közzététel napján lép hatályba.

Záradék

20. A Szolgáltató a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

21. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a Felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

22. Jelen Adatvédelmi Szabályzatnak elválaszthatatlan része a hozzá mellékletként csatolt Cookie-kezelés Szabályzat.

Amennyiben Felhasználónak a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak a Szolgáltató általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailben a  [email protected]; e-mail címen.

COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

     Hatály:  2020. ki kell tölteni!

A www.tangoeskes.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  (Székhely: 1083 Budapest, Baross utca 119. a. ép.; Cégjegyzékszám:01-09-305629; adószám:26169172-2-42; képv.: Som Vilmos ügyvezető; e-mail: [email protected]; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Sütikezelési Szabályzatát.

1. Cookie („süti”) jelentése

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

2. Elfogadás a weboldalra látogatás által

A Portál felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. A Portálra látogatáskor a Felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a Portál a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ. A Portál meglátogatásánál ,az elfogadást jelző OK  menüpont felkínálásával az alábbi tájékoztatás jelenik meg a Felhasználó előtt:

Ez a weboldal sütiket használSütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

Amennyiben a Felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. 

3. A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.

A Portál meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen Cookie-Kezelési Szabályzatnak megfelelően. 

4. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 1. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 1. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Portálon, könnyebbé téve azokat.
 1. Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Portálon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Portálon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Portálon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Portálon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 1. Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Portál. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Portált, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Portálra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

5. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 1. analitika, követő cookie-k;
 1. munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Portálon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 2. állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a személyes adatok megadásához kötött szolgáltatási igénybe vételére való visszatérés újabb adatmegadás nélkül. Miután a Felhasználó megadta személyes adatait, az állandó cookie a

Felhasználó böngészőjében marad és a Portál azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Portálra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Portál néhány funkciója nem lesz használható.

6. Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Google AdSense, Google AdMob, Facebook, Sales Autopilot is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. Egyesült Államok-beli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.

 • SalesAutopilot egyes esetekben cookie-t helyez el a Felhasználó böngészőjében, amelyet bizonyos funkciók működéséhez használ fel.cookie-k mindegyike úgynevezett 1st party cookie, tehát a használt domainhez rendelve kerülnek létrehozásra.
 • legtöbb böngészőben lehetséges a cookie-kal kapcsolatos beállítások elvégzése. A cookie kezeléséről, beleértve a tárolt cookie-k megtekintésének, kezelésének és törlésének módját itt talál részletesebb információt: ​www.allaboutcookies.org​.

A​http://www.networkadvertising.org/choices/​linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

7. A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.